Karta informacyjna RODO administratora Alventus Group Sp. z o.o.

 

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest ALVENTUS GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Kościuszki 22/1.
Nasze dane kontaktowe i adres korespondencyjny:
ALVENTUS TRAVEL
ul. Kościuszki 22/1, 83-300 Kartuzy
tel. 605 860 848, 58 732 73 77
mail: [email protected]
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
- zawarcia i wykonania umowy o usługi na podstawie zaakceptowanej przez Państwa oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
- wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawno-księgowych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”;
- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
- marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
- marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE?
Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
- czas trwania umowy;
- czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
- czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
- czas do momentu wycofania zgody.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe;
- przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO;
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym dane na potrzeby realizacji umowy o usługi, w tym: touroperatorom, zakładom ubezpieczeń, liniom lotniczym, hotelom, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Na potrzeby realizacji umowy Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem Państwa danych osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.